Privacyverklaring • ClubWebApp

Dit is de privacyverklaring van ClubWebApp. Hierin leggen we onder meer uit waarom we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerken. Deze privacyverklaring is van toepassing op onze websites, diensten en overeenkomsten.

Cookies

We gebruiken alleen technische cookies om de website te laten functioneren. Wij gebruiken cookies niet voor het verwerken van persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

ClubWebApp verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Ook kan het zijn dat er meer persoonsgegevens verzameld worden door onze klanten, en dat wij hier ook toegang tot hebben. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de beheerder(s) van jouw club. Tevens kunnen door eventuele lidmaatschappen bepaalde gegevens worden

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ClubWebApp verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wij doen dit op basis van de afgesloten overeenkomst en het leveren van onze diensten.

Delen met derden

ClubWebApp kan gegevens met derden delen om onze dienstverlening uit te voeren, zoals voor hosting of met de betalingsprovider. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht.

 

Hoe u gegevens kan inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ClubWebApp en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt deze rechten uitvoeren door gebruik te maken van uw account of contact op te nemen met de beheerders van uw club. Ook kunt u bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@clubweb.app. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

ClubWebApp wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ClubWebApp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@clubweb.app.

 

Hoelang wij gegevens bewaren

ClubWebApp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken, tenzij wettelijk verplicht. Na het stoppen van de dienstverlening zullen gegevens na 1 maand, en binnen 2 maanden, verwijdert worden.

 

 

Contactgegevens: